Školní jídelna Mělník
Školní jídelna Mělník

Vaříme s chutí

Naše výdejny

Jídlo si můžete objednat přes webový portál Strava.cz

Objednat jídlo online

Provozní řád

Provozní řád ve školní jídelně Mělník,
příspěvková organizace Pražská 2817,276 01 Mělník Odloučené pracoviště Fügnerova 3524, Mělník


1) Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování.

2) Zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.

3) Obědy se vydávají od 11.45 do 14.15 hodin v obou jídelnách.

4) Strávníci přicházejí do jídelny ukázněně, chovají se tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu.

5) Při zjištění znehodnocení vybavení jídelny žákem bude jídelna vyžadovat po rodičích náhradu.

6) Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník školní jídelny, který dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy, strávník nahlásí dohlížejícímu pracovníkovi, který učiní nutná opatření, aby nedošlo k pádu procházejících žáků. Pracovnice jídelny podlahu neprodleně uklidí.

7) Dojde-li k úrazu, musí být tato skutečnost neprodleně nahlášena dozoru, který poskytne 1. pomoc, pracovnice zavolají lékařskou pomoc, uvědomí rodiče. V jídelně bude proveden zápis v Knize úrazů.

8) Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují.

9) Každý strávník ( u dětí jejich zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a obdrží kopii provozního řádu školní jídelny. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, berou na vědomí podmínky provozu školní jídelny. Případné změny provozu budou vyvěšeny na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách.

10) Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který je strávník si povinen zakoupit a denně nosit. Přihlášená strava se prokazuje přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednaný oběd. Strávník si jídlo dává na tác a odnáší ke stolu. V jídelně se nezdržuje déle, než je nutné ke konzumaci oběda

11) Cena čipu je cca 121,- Kč podle aktuální ceny dodávající firmy. Záruka na čip je dva roky. Při nalezení ztraceného čipu do 5 dnů od zakoupení nového čipu lze peníze vrátit. Pozdější nálezy nelze akceptovat. Strávník se dostaví do kanceláře s oběma čipy. Při ukončení docházky v jídelně se čipy nevracejí, strávník si čip ponechá, jeho číslo se zablokuje.Po konzultaci se servisní službou VIS Plzeň nelze prodávat čipy po prošlé záruční době. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit nový čip za plnou finanční hodnotu.

12) Náhradní čipy neposkytujeme. Při zapomenutí čipu si žák vyžádá v kanceláři náhradní lístek, který se poskytuje pouze 2 dny. Další dny mu oběd nebude vydán a propadne ve prospěch přídavků jiným strávníkům.

13) Příspěvek na stravování se platí vždy předem. Strávníci,. Kteří nemají zaplaceno, nedostanou oběd.

14) Příspěvky na stravování se platí: a) na účet školní jídelny 2702073107/2010, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem nejméně 5 pracovních dní před koncem měsíce. Každý strávník má pro platbu svůj variabilní symbol. b) v České spořitelně ze sporožirového účtu 20. dne v předcházejícím měsíci. Každý peněžní ústav účtuje ke stravnému poplatky za zpracování platby dle svého aktuálního sazebníku.

15) V případě vyšší úhrady stravného je třeba vyplnit žádost o automatické otevření karty k 1. dni v měsíci.

16) Za stravné se v kanceláři školní jídelny neplatí hotově, v hotovosti se hradí pouze zakoupení čipu.

17) Příspěvek na obědy, kdy strávníci hradí plnou finanční hodnotu potravin, je:
I.  stupeň 7-10 let    27,- Kč
II. stupeň 11-14 let  29,- Kč
III. stupeň 15-18 let 31,- Kč

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce od 1.9. do 31.8. 11 nebo 15let. Tito strávníci nehradí provozní ani mzdovou režii, která je hrazena ze státního rozpočtu.

18) Odhlášení nebo přihlášení strávníků je nutné učinit minimálně 1 den dopředu nebo ještě tentýž den do 7 hodin ráno. V případě nepřítomnosti pracovníků, v noci nebo o víkendech je možné odhlásit e-mailem. V případě hromadných odhlášek, např. výlety, školy v přírodě, je nutné strávníky odhlásit nejméně pět pracovních dní předem.

19) Každý strávník může objednávat, měnit nebo odhlašovat obědy na své internetové kartě, pro tuto službu je nutné vyplnit přihlášku pro objednávání přes internet. V případě tohoto způsobu objednávání stravy mají rodiče možnost kontroly stravování svého dítěte.

20) Strava se mimo jídelnu nevydává, pouze 1. den nemoci, kdy oběd nelze odhlásit a to na základě předložení čipu. Další dny nepřítomnosti je strávník povinen odhlásit, protože hmotná péče (poskytování obědů) se poskytuje pouze při pobytu dětí ve škole.
21) Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

22) Případné přeplatky strávníků se převádějí do dalšího školního roku, na základě požádání rodičů vracíme přeplatky hned.

23) Závodní stravování pracovníků základních škol se řídí Smlouvou o závodním stravování uzavřenou mezi základní školou a školní jídelnou na základě vyhlášky č.84/2005 Sb. O závodním stravování.

24) Strávníci si vyzvedávají lístky na zaplacení na další měsíc v kanceláři školní jídelny kolem poloviny měsíce, upozornění na vyzvedávání visí na nástěnce vedle objednávacího boxu. (strávníci platící podle bodu 13a)

25) Školní jídelna neodpovídá za ztrátu osobních věcí, které nejsou potřebné ke školnímu vyučování, např. mobilní telefony, MP3, peníze apod. Cennosti lze uschovat po dobu oběda v kanceláři školní jídelny.

26) Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

27) Školní jídelna je samostatné školské zařízení, proto je nutné případné dotazy nebo připomínky řešit s ředitelkou školní jídelny.

28) Telefon: 315 622 613, e-mail:

 jidelna.fugnerova@seznam.cz, internetové stránky http://www.skolnijidelna.cz.

29) Školní jídelna poskytuje také školní stravování v dietním režimu (dietní stravování).


Aktualizace provozního řádu od 1.9.2015

Dietlová Kateřina, ředitelka školní jídelny

Vývařovny

O nás

 

O nás

Školní jídelna je zapojená do projektů Škola plná zdraví a Stop obezitě.

Pro koho vaříme

ZŠ Jindřicha Matiegky
www.zsjm-me.cz

ZŠ Jungmannovy sady
www.zsjungsady.cz

ZŠ Pšovka
www.zspsovka.cz

ZŠ J.Seiferta 148
www.seifert-melnik.cz

 

iDatabaze

logo

A takto to vypadá v našich výdejnách