Školní jídelna Mělník
Školní jídelna Mělník

Vaříme s chutí

Naše výdejny

Jídlo si můžete objednat přes webový portál Strava.cz

Objednat jídlo online

Provozní řád

Provozní řád ve školní jídelně, Pražská 2817, Mělník

1) Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování. Pouze první den vyučování v novém školním roce a poslední den škovního roku (vysvědčení) se nevaří.

2) Zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.

3) Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11.30 do 14.hodin. Pokud je nutná změna výdejní doby např. vzhledem k provozním podmínkám jídelny nebo školy, ředitelka školní jídelny upozorní strávníky vývěskami.

4) Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. 

5) Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu)

6) Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník školní jídelny, který dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnicím kuchyně, které podlahu uklidí.

7) Dojde-li k úrazu, ohlásí úraz ředitelce školní jídelny, ( v době její nepřítomnosti zajistí administrativní pracovnice školní jídelny), která poskytne 1.pomoc a informuje rodiče. V případě nutnosti zařídí odvoz k lékařskému vyšetření. Ve školní jídelně bude proveden zápis v Knize úrazů.

8) Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce), vyplní přihlášku ke stravování a obdrží kopii provozního řádu školní jídelny. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny.

9) Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který je strávník si povinen zakoupit a denně nosit. Prokazuje se přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit nový čip za plnou finanční hodnotu. Náhradní čipy neposkytujeme. Při zapomenutí čipu čeká strávník na konec výdeje a po ověření objednávky dostane oběd.

10) Příspěvek na stravování se platí předem. Strávníci, kteří nemají zaplaceno, nedostanou oběd.

11) Příspěvky na stravování se platí:
- v Komerční bance na účet školní jídelny vždy do 26.dne v předcházejícím měsíci
(každý peněžní ústav účtuje ke stravnému poplatky za zpracování platby dle svého aktuálního sazebníku)

12) Příspěvek na obědy, kdy strávníci hradí plnou finanční hodnotu potravin, je:  
I.   stupeň 7-10 let    27,- Kč
II.  stupeň 11-14 let 29,- Kč
III. stupeň od 15 let 31,- Kč

Učitelé na základě Smlouvy o závodním stravování – jako cizí strávníci snížené o příspěvek

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) 11 nebo 15 let. Tito strávníci nehradí provozní ani mzdovou režii. Mzdová režie je hrazena ze státního rozpočtu.

13) Odhlášení nebo přihlášení strávníků je nutné učinit minimálně jeden den dopředu, případně mailem, přes internet do 6 hodin ráno.

14) Strava se mimo jídelnu nevydává, pouze 1.den nemoci, kdy oběd nelze odhlásit a to na základě předložení čipu.

15) Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

16) Při odhlášení ze školní jídelny se čipy nevracejí.
Pouze v případě nalezení ztraceného čipu jsou peníze strávníkovi vráceny, pokud nově zakoupený čip vrátí do 5 pracovních dnů. V tomto případě je nutné se dostavit do kanceláře školní jídelny s oběma čipy. Pozdější nálezy nelze akceptovat.

17) Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, jídelna toto nahlásí rodičům a bude vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo za jeho opravu.

18) Závodní stravování pracovníků Základní školy J.Matiegky Mělník se řídí Smlouvou o závodním stravování uzavřenou mezi základní školou a školní jídelnou.

19) Případné změny nebo dodatky tohoto provozního řádu jsou vyvěšeny na vývěskách školní jídelny, budou předány strávníkům a zároveň i Základní škole J.Matiegky Mělník.

20) Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

21) Školní jídelna je samostatné školské zařízení, proto je nutné případné dotazy nebo připomínky řešit s ředitelkou školní jídelny.

22) Telefon: 315 62 30 46,

e-mail: jidelna@skolnijidelna.cz,  internetové stránky http://www.skolnijidelna.cz.

23) Školní jídelna poskytuje také školní stravování v dietním režimu (dietní stravování).

Aktualizace provozního řádu od 1.9.2022

Kateřina Dietlová, ředitelka školní jídelny

Vývařovny

O nás

 

O nás

Školní jídelna je zapojená do projektů Škola plná zdraví a Stop obezitě.

Pro koho vaříme

ZŠ Jindřicha Matiegky
www.zsjm-me.cz

ZŠ Jungmannovy sady
www.zsjungsady.cz

ZŠ Pšovka
www.zspsovka.cz

ZŠ J.Seiferta 148
www.seifert-melnik.cz

 

iDatabaze

logo

A takto to vypadá v našich výdejnách